Castellano

El nostre codi ètic

• Sobre la professionalitat, incompatibilitat i honestedat en l'actuació

mintsmind no accepta cap projecte que pugui posar en risc el seu èxit per excedir la competència professional de l'organització.
mintsmindgaranteix una actuació d'acord amb el compliment de la legislació vigent.
Ni mintsmind ni cap dels seus col·laboradors duran a terme cap activitat que pugui esser considerada com una infracció de la llei de competència deslleial.
Els col·laboradors de mintsmind no participaran en cap de les empreses o institucions client.
mintsmind no establirà cap acord amb empreses o institucions directament competidores de les empreses o institucions client, quant a productes similars i temps coincidents, sense la existència d'un acord entre les parts.
Ni mintsmind ni cap dels seus col·laboradors estan afiliats a cap partit polític.

• Sobre la confidencialitat en la actuació

mintsmind elabora un pressupost bàsic de les seves activitats i projectes i consensua i defineix sense cap incertesa els requeriments amb les empreses o institucions clients, amb l'objectiu d'evitar cap malentès i de garantir així la satisfacció del client.
mintsmind i els seus col·laboradors mantenen el secret professional sobre tota la informació de les empreses o institucions clients a la qual té accés.
mintsmind i els seus col·laboradors mantenen secret professional al respecte de les metodologies i tecnologies aplicades i desenvolupades per la prestació de serveis de consultoria, assessorament i formació.
mintsmind respecta els acords i dóna resposta als compromisos adquirits amb les empreses o institucions client.

• Sobre la satisfacció del client i el recolzament a la comunitat

mintsmind i tots els seus col·laboradors tenen com a eix central de la seva actuació la satisfacció del client en tot el procés de prestació del servei, això és a partir del primer contacte comercial fins la finalització del projecte.
mintsmind per a cada projecte identifica a un cap de projecte, que gestiona el seu desenvolupament en tot el que es refereix a la consecució dels objectius globals, assegurant la coordinació dels equips implicats i esdevenint l'interlocutor principal amb el client.
Tant el capital com el personal de mintsmind provenen de l'entorn local, com a mitjà per potenciar la nostra comunitat propera.
mintsmind dedica el 10% dels seus beneficis anuals a projectes de desenvolupament o cooperació en l'àmbit local o en països en vies de desenvolupament.